Shri Krishna Ashtottara Namavali (108 Names Of Lord Krishna)

 

Shri Krishna Ashtottara Namavali

(108 Names of Lord Krishna)

 

 

1

Aum Shri Krishnaaya Namah

2

Aum Kamala-nathaaya Namah

3

Aum Vaasu-dhevaaya Namah

4

Aum Sanathanaaya Namah

5

Aum Vasu-dhevaaya Namah

6

Aum Punyaaya Namah

7

Aum Leela-manusha-vigrahaaya Namah

8

Aum Shri-vatsa-kowsthubha-dharaaya Namah

9

Aum Yashoda-vatsalaaya Namah

10

Aum Haraye Namah

11

Aum Chaturbhujadha-chakrasi-gada-Shankadhyayudhaaya Namah

12

Aum Dhevaki-nandanaaya Namah

13

Aum Shrisaaya Namah

14

Aum Nandagopa-priyat-majaaya Namah

15

Aum Yamuna-vega-samharine Namah

16

Aum Balabhadra-priyanujaaya Namah

17

Aum Putana-jivita-haraaya Namah

18

Aum Shakatasura-bhanjanaaya Namah

19

Aum Nandhav-raja-jana-nandine Namah

20

Aum Sachchidanandha-vigrahaaya Namah

21

Aum Navanitha-vilip-thangaaya Namah

22

Aum Navanitha-nathaaya Namah

23

Aum Anaghaaya Namah

24

Aum Navanitha-navaharaaya Namah

25

Aum Muchu-kunda-prasadakaaya Namah

26

Aum Shodasha-sthri-sahasreshaaya Namah

27

Aum Tribhangi-lalitha-kritaye Namah

28

Aum Sukavag-amritabh-dhindave Namah

29

Aum Govindaaya Namah

30

Aum Yoginam-pataye Namah

31

Aum Vatsa-vatacharaaya Namah

32

Aum Ananthaaya Namah

33

Aum Dhenukasura-mardanaaya Namah

34

Aum Trinikrita-trinavartaaya Namah

35

Aum Yamalarjuna-bhanjanaaya Namah

36

Aum Utthala-Talabhettre Namah

37

Aum Tamala-shyamala-kritaye Namah

38

Aum Gopa-gopish-varaaya Namah

39

Aum Yogine Namah

40

Aum Koti-surya-sama-prabhaaya Namah

41

Aum Ilapathaaye Namah

42

Aum Parasmai-jyotishe Namah

43

Aum Yadavendraaya Namah

44

Aum Yadudvahaaya Namah

45

Aum Vana-maline Namah

46

Aum Pita-vasase Namah

47

Aum Parijatapa-harakaaya Namah

48

Aum Govardhanachalo-dharthre Namah

49

Aum Gopalaaya Namah

50

Aum Sarva-palakaaya Namah

51

Aum Ajaaya Namah

52

Aum Niranjanaaya Namah

53

Aum Kama-janakaaya Namah

54

Aum Kancha-lochanaaya Namah

55

Aum Madhughne Namah

56

Aum Mathura-nathaaya Namah

57

Aum Dvaraka-nayakaaya Namah

58

Aum Baline Namah

59

Aum Brindavanantha-sancharine Namah

60

Aum Tulasidama-bhushanaaya Namah

61

Aum Syamantaka-maner-hartre Namah

62

Aum Nara-naraayanatmakaaya Namah

63

Aum Kubjha-krishtam-baradharaaya Namah

64

Aum Mayine Namah

65

Aum Parama-purushaaya Namah

66

Aum Mushtikasura-chanura-mallayudha-visharadaaya Namah

67

Aum Samsara-vairine Namah

68

Aum Kamsaraye Namah

69

Aum Muraraye Namah

70

Aum Narakanthakaaya Namah

71

Aum Anadi-brahmacharine Namah

72

Aum Krishna-vyasana-karshakaaya Namah

73

Aum Shishupala-shirascettre Namah

74

Aum Duryodhana-kulantakaaya Namah

75

Aum Vidurakrura-varadaaya Namah

76

Aum Vishvarupa-pradarshakaaya Namah

77

Aum Sathyavache Namah

78

Aum Sathya-sankalpaaya Namah

79

Aum Sathya-bhama-radhaaya Namah

80

Aum Jayine Namah

81

Aum Subhadra-purvajaaya Namah

82

Aum Vishnava Namah

83

Aum Bhishma-mukthi-pradayakaaya Namah

84

Aum Jagad-gurave Namah

85

Aum Jagan-nathaaya Namah

86

Aum Venu-naadha-visharadaaya Namah

87

Aum Vrishabhasura-vidhvamsine Namah

88

Aum Banasura-karantakaaya Namah

89

Aum Yudhisthira-pratishthatre Namah

90

Aum Barhi-barha-vatam-sakaaya Namah

91

Aum Parthasarathaye Namah

92

Aum Avyaktaaya Namah

93

Aum Gitamrita-mahodadhaye Namah

94

Aum Kaliyaphani-manikya-ranjita-shri-padambhujaaya Namah

95

Aum Damodharaaya Namah

96

Aum Yajna-bhoktre Namah

97

Aum Dana-vendra-vinashakaaya Namah

98

Aum Naraayanaaya Namah

99

Aum Para-brahmane Namah

100

Aum Pannaga-shana-vahanaaya Namah

101

Aum Jalakridasamashakta-gopi-vastrapaharakaaya Namah

102

Aum Punya-shlokaaya Namah

103

Aum Tirtha-padaaya Namah

104

Aum Veda-vedyaaya Namah

105

Aum Dayanidhaaye Namah

106

Aum Sarva-bhuthat-makaaya Namah

107

Aum Sarva-graha-rupine Namah

108

Aum Parat-paraaya Namah

Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali Samaptham

 

Krishna Ashtottara Namavali (108 Names Of Lord Krishna)

 

 

Share/Save